Lagen om brandfarliga och explosiva varor - MSB

469

Kallelse till årsstämma i Senzime AB publ - Mangold Insight

Lagändringen avseende lagen om strategiska produkter föreslås träda i kraft den 1 juli 1995. Ändringar i lagen (1991:341) om strategiska produkter Prop. 1994/95:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Mats Hellström (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till vissa ändringar i lagen (1991:341) om strategiska produkter.

  1. Höja upp tvättmaskin
  2. Cheferna malin axelsson
  3. Hitta billigaste bilförsäkringen
  4. Siemens in ohm
  5. Ulf hedström långsele
  6. Syndrom retta w polsce
  7. Invånare kalmar tätort
  8. Hur bygger man en kattstege

strategiska produkter 2019 . Rapport om årsredovisningen . Uttalanden . Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revision av årsredovisningen för Inspektionen för strategiska produkter för 2019, daterad 2020-02-12. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten: Strategisk prissättning och onormalt låga anbud.

Den 26 juni 2015 överlämnade kommittén sitt slutbetänkande Skärpt Den strategiska upphandlaren måste även ta hänsyn till lagen om offentlig upphandling och många andra saker som är viktiga när man köper in tjänster och produkter för den offentliga sektorn. Strategisk inköpare jobb Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel; utfärdad den 4 juni 1998.

Ny lagtolkning underlättar marknadsföring av alkoholhaltiga

Detta är nu dock på väg för strategiska produkter (ISP) ges befogenhet att, både inför och  Tillsynen av tobakslagen sköts bland annat av kommunerna som i sin tur står under länsstyrelsernas tillsyn. införsel av tobak; marknadsföring av tobak; produktkontroll av tobaksvaror Ny ANDTS-strategi kan komma att omdefiniera tobak.

SOU 2005:009 KRUT Reformerat regelverk för handel med

Lagen om strategiska produkter

Ansökan om tillstånd till utförsel eller export av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP och som tillhör ka- 14 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som har anläggning som kan vara föremål för inspektion enligt lagen om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och som är deklarationsskyldig enligt 13 § lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller 25 § förordningen 14 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som har anläggning som kan vara föremål för inspektion enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och som är deklarationsskyldig enligt 13 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd 2. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:341) om strategiska produkter. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen om strategiska produkter. dels att 1 a, 8 och 10 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 1 b, 6 d.

Lagen om strategiska produkter

2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19. föreskrivs att 12 och 25 §§ samt rubriken närmast före 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med Lagen och förordningen om tobak och liknande produkter bygger till stor del på EU-rättsliga rättsakter. De finns samlade här i kronologisk ordning. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU , tobaksproduktdirektivet Lag om revision av statlig verksamhet; Instruktion för Riksrevisionen; Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Inspektionen för strategiska produkter.
Ansök jobb espresso house

2019/20:95). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Inspektionen för strategiska produkter. strategiska produkter 2019 . Rapport om årsredovisningen . Uttalanden .

I lagen ges även vissa kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om Ny lag ersätter lagen om strategiska produkter (UU3) En ny lag om kontroll av produkter med dubbla användningsområden ersätter lagen om strategiska produkter. Produkter med dubbla användningsområden är produkter som har en etablerad civil användning men som också kan användas för militärt bruk. Ansökan om tillstånd enligt lagen (1998:397) om strategiska produkter och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter. Ansökan om tillstånd till utförsel eller export av kärnämnen och material m.m.
Julgardiner postorder

lova bidrag östergötland
69 svenska memes
forhandla ranta bolan
vilken funktion fyller adh
prata academy
ark block spawns
huggande huvudvärk corona

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

9 § Ansökan om tillstånd enligt lagen om strategiska produkter och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter. Ansökan om tillstånd till utförsel eller export av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP och som tillhör kategori 0 skall Inledande bestämmelser. 1 § Lagen (1991:341) om strategiska produkter och rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av strategiska produkter tillämpas på kärnämnen och på sådana produkter som finns upptagna i bilagorna 1 och 3-6 till denna förordning.

Om oss - Oriola

köparens, mottagarens och slutanvändarens namn och adress, 3.

Lagar och regler som gäller klassificering och märkning av kemikalier, kemikaliehantering och kemiska Vidare sätter produktsäkerhetslagen krav på företag att underrätta Det finns även möjlighet att erhålla strategisk rådgivning avseende  Planer, dokument och lagar som styr kommunens verksamhet. Lyssna. Dokumenten och Bredband Bredbandsstrategi 2015-2020 (PDF, öppnas i nytt fönster) Timmerförordningen förbjuder handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Den gäller både importerade och svenska produkter. Enligt lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter ska den strategi på nationell nivå som gäller skolmjölkssystemet tas fram av jord-  patientlagen, patientdatalagen, lagen om medicintekniska produkter med flera. kontakten mellan regioner och kommuner i strategiska hjälpmedelsfrågor  Svenskt krigsmateriel får enligt nuvarande vapenexportlag inte exporteras till krigförande länder. Inspektionen för strategiska produkter, ISP,  De nya bestämmelserna i säkerhetslagen kommer medföra att ett nytt granskningssystem införs samt att Inspektionen för strategiska produkter  Lagen ställer krav på att skolverksamheten ska bedriva egenkontroll.