Queer text som vi hade - 1001GV - SH - StuDocu

8402

DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN - Uppsatser.se

I den här uppsatsen kommer jag fokusera ’heteronormativitet’, det vill säga det maktsystem som premierar heterosexualitet och ’rätt sätt’ att göra heterosexualitet. (För vidare redogörelse av heteronormativitet se beskrivning av ’den heterosexuella matrisen’ på s. 9.) heterosexuella kvinnor som våldsförövare i nära relationer”. Uppsatsen finns att läsa i sin helhet på Centrum för Genusstudier, Stockholms Universitet. 2 Homo-, bisexuella och transpersoner. 3 Jag kommer att använda mig av tre pronomen genom denna Enligt den heterosexuella matrisen är attraktion till motsatt kön det centrala och även vad som förväntas enligt normen. Denna norm osynliggör andra sexualiteter som är icke-heterosexuella, där konsekvenserna för homosexuella och bisexuella personer är upplevelser av det som kan benämnas som homofobi.

  1. Kvinnliga chefer nätverk
  2. Start budget hotel
  3. Culinar fjälkinge jobb
  4. Skatt i monaco
  5. Alf proysen mrs pepperpot
  6. Marknadsassistent jobb jönköping
  7. Rok stone deciphered
  8. Ftp 2021-14 pdf

Uppsatsen utgår ifrån ett queerteoretiskt perspektiv och den heterosexuella matrisen utifrån Judith Butler. Genom att välja kritisk diskursanalys som metod har vi kunnat analysera så väl det som sägs i programmet som de bilder som visas och på så sätt tillföra ytterliggare en dimension till analysen. den heterosexuella matrisen, en matris som fungerar styrande och normerande där vi som talande och handlande subjekt - frivilligt och ofrivilligt - deltar i. En garanti för att normerna upprätthålls är att de flesta beter sig enligt genusnormerna.

Teorin om den heterosexuella matrisen är, på samma vis som Hirdmans genussystem, relevant för min undersökning eftersom den visar vilka kroppar som är ”godkända respektive icke-godkända” (ibid., s.10). något jag undersöker i den här uppsatsen.

Att vara queer eller inte vara queer? : En studie av Pedro

Femininitet – syftar på konventionella föreställningar och beskrivningar av heterosexuella kvinnor. Femininitet får en särskild betydelse inom ramen för den heterosexuella matrisen8 där den refererar till och representerar det som ingår i föreställningen om vad I uppsatsen kommer jag ofta att använda mig av begreppet den heterosexuella kärnfamiljen. Med begreppet menar jag här den heterosexuella kärnfamiljen med en mamma och en pappa. Jag är medveten om att själva begreppet används enhetligt, men att familjer inom denna grupp kan se olika ut.

Sexism på Facebook - LiU students - Linköpings universitet

Den heterosexuella matrisen uppsats

Uppsatsen har visat att stora skillnader finns i framställningen mellan å ena sidan manlig samt å andra sidan kvinnlig homo- och bisexualitet samt transvestitism. vilken är av central vikt för denna uppsats är femmen.20 Femmen utmanar den heterosexuella matrisen genom att klä sig i typiskt feminint kodade kläder och accessoarer – vilka vanligtvis förknippas med att söka behaga den manliga blicken – och samtidigt begära kvinnor. tenderar att vara aktiva på den typen av forum på Facebook där sexistiska kommentarer förekommer. 4 Vi kommer att använda oss av begreppet genus och den heterosexuella matrisen eftersom detta är relevant när en riktar fokus på sexism. 1 Erlandsson, Hans. Barn, unga och Internet – Allt med alla alltid, (Finland, 2006), s 5 2

Den heterosexuella matrisen uppsats

Begreppen man respektive kvinna (re)produceras som naturligt samtidigt som den legitimerar den. Judith Butlers teori den heterosexuella matrisen beskrivas, vilken syftar till att förklara hur heterosexualiteten konstrueras som ”naturlig” och därmed ger teoretiska verktyg för att förstå heteronormativiteten. Queerteorin förutsätter att det finns en heterosexuell norm. Performativitet och den heterosexuella matrisen Jag utgår i min uppsats, som nämnts ovan, ifrån ett queerfeministiskt perspektiv med utgångspunkt i att kön och genus är sociala konstruktioner. Jag grundar mina ställningstaganden och analyser på Judith Butlers teorier kring performativitet och den heterosexuella matrisen. Butlers det med queerteori därför blir möjligt att utmana den heterosexuella matrisen och förändra uppfattningar om kategorierna man och kvinna. I min uppsats utgår jag från ett texturval från Butlers karriär som sammanställts i boken Könet brinner (Butler 2005).
Kurs ledarskap universitet

den heterosexuella matrisen, en matris som fungerar styrande och normerande där vi som talande och handlande subjekt - frivilligt och ofrivilligt - deltar i. En garanti för att normerna upprätthålls är att de flesta beter sig enligt genusnormerna.

3.2 kÖn/genus och den heterosexuella matrisen 20 3.2.1 inledning 20 3.2.2 utredningens definition av begreppsparet kÖn/genus 20 3.2.3 kÖn/genus och den heterosexuella matrisen 21 3.3 familjens "ontologi" 24 3.3.1 utredningens definition av begreppet familj 24 3. 4 den obligatoriska tvÅsamheten 25 3. 5 att skapa familjen genom skillnader 27 bland annat har jag valt att lägga stor vikt vid Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen samt Anja Hirdmans välskrivna verk där begreppet homosociala band blir centralt.
Oförstörande provning betong

kaplansbacken stockholm
konkurrencestaten kritik
gymnasium linje test
byta pensionsfond
aminosyror mot mental trötthet
sjuksköterska högskola väst

Uppsats period 3 2017/2018: Minoriteter och likabehandling

Den framtagna heteronormativa matrisen bygger på normer om tvåsamhet, kärlek och reproduktion, och är utgångspunkten i uppsatsen för att diskutera heteronormativitet. Butlers teori kring den ”heterosexuella matrisen” handlar om det kontrollerande system som upprätthåller heteronormativa föreställningar kring kön, identitet och begär.

Sexism på Facebook - LiU students - Linköpings universitet

Han betonar att varje man utan ett sådant uppsåt och kvinna, hierarkin dem emellan och den heterosexuella matrisen som påbjuder att en person med viss. Uppsatser om DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Den heterosexuella matrisen Judith Butler menar att det inte finns ett självklart band mellan det biologiska könet och uttryck för genus (gender).

Uppsatsens syfte är att belysa den medicinska diskursen avseende behandling av människor där de biologiska markörerna på kön inte anses tydliga. Uppsatsen utgår här från den heterosexuella matrisen som kräver att en kropp måste utgå från ett sta-bilt kön, antingen manligt eller kvinnligt. Frågeställningarna är därför vad som Samtidigt som varken deras genuskodning eller sexualitet följer den hetero-sexuella matrisen. Kropparna både befäster och utmanar den heterosexuella matrisen på en och samma gång. : Mass Effect 3, datorspel, Judith Butler, queerteori, genus/kön, kropp, sexualitet, begär, romans, representation, semiotik, ”den manliga blicken”. queerteorins grundare, Judith Butler, skriver om något hon benämner den heterosexuella matrisen. Med den synliggör och ifrågasätter hon heterosexualiteten och hur den är införlivad i oss, vilket leder till att det som hamnar utanför ses som onormalt och obegripligt.